COMO Shambhala Estate Hotel & Spa, Bali

COMO Shambhala Estate, Cheong Yew Kuan, Koichiro Ikebuchi, Bali, Indonesia (1)
COMO Shambhala Estate, Cheong Yew Kuan, Koichiro Ikebuchi, Bali, Indonesia

Resort: COMO Shambhala Estate
Architect: Cheong Yew Kuan
Interior Designer: Koichiro Ikebuchi
Location: Ubud, Gianyar, Bali, Indonesia

COMO Hotels / Facebook / Instagram / Twitter / Booking / TripAdvisor

COMO Shambhala Estate, Cheong Yew Kuan, Koichiro Ikebuchi, Bali, Indonesia (2)
COMO Shambhala Estate, Cheong Yew Kuan, Koichiro Ikebuchi, Bali, Indonesia
COMO Shambhala Estate, Cheong Yew Kuan, Koichiro Ikebuchi, Bali, Indonesia (3)
COMO Shambhala Estate, Cheong Yew Kuan, Koichiro Ikebuchi, Bali, Indonesia (4)
COMO Shambhala Estate, Cheong Yew Kuan, Koichiro Ikebuchi, Bali, Indonesia (5)


COMO Shambhala Estate, Cheong Yew Kuan, Koichiro Ikebuchi, Bali, Indonesia (6)
COMO Shambhala Estate, Cheong Yew Kuan, Koichiro Ikebuchi, Bali, Indonesia (7)
CSE Retreat Villa Shower
COMO Shambhala Estate, Cheong Yew Kuan, Koichiro Ikebuchi, Bali, Indonesia (9)
COMO Shambhala Estate, Cheong Yew Kuan, Koichiro Ikebuchi, Bali, Indonesia (10)
COMO Shambhala Estate, Cheong Yew Kuan, Koichiro Ikebuchi, Bali, Indonesia (13)
COMO Shambhala Estate, Cheong Yew Kuan, Koichiro Ikebuchi, Bali, Indonesia (12)
COMO Shambhala Estate, Cheong Yew Kuan, Koichiro Ikebuchi, Bali, Indonesia (11)
COMO Shambhala Estate, Cheong Yew Kuan, Koichiro Ikebuchi, Bali, Indonesia (16)
COMO Shambhala Estate, Cheong Yew Kuan, Koichiro Ikebuchi, Bali, Indonesia (15)
COMO Shambhala Estate, Cheong Yew Kuan, Koichiro Ikebuchi, Bali, Indonesia (17)
COMO Shambhala Estate, Cheong Yew Kuan, Koichiro Ikebuchi, Bali, Indonesia (18)
COMO Shambhala Estate, Cheong Yew Kuan, Koichiro Ikebuchi, Bali, Indonesia (19)
COMO Shambhala Estate, Cheong Yew Kuan, Koichiro Ikebuchi, Bali, Indonesia (20)
COMO Shambhala Estate, Cheong Yew Kuan, Koichiro Ikebuchi, Bali, Indonesia (21)
COMO Shambhala Estate, Cheong Yew Kuan, Koichiro Ikebuchi, Bali, Indonesia (22)
COMO Shambhala Estate, Cheong Yew Kuan, Koichiro Ikebuchi, Bali, Indonesia (23)
COMO Shambhala Estate, Cheong Yew Kuan, Koichiro Ikebuchi, Bali, Indonesia (24)
COMO Shambhala Estate, Cheong Yew Kuan, Koichiro Ikebuchi, Bali, Indonesia (25)
COMO Shambhala Estate, Cheong Yew Kuan, Koichiro Ikebuchi, Bali, Indonesia (26)

Сохранить

Сохранить