STACKING GREEN HOUSE: CONCRETE ARCHITECTURE + TROPICAL GREENERY

Stacking Green House, Vo Trong Nghia, Daisuke Sanuki, Shunri Nishizawa, Saigon, Vietnam (1)Project:

Stacking Green House
Architects: Vo Trong Nghia, Daisuke Sanuki, Shunri Nishizawa
Location: Saigon, Vietnam
Photographer: Hiroyuki Oki

Stacking Green House, Vo Trong Nghia, Daisuke Sanuki, Shunri Nishizawa, Saigon, Vietnam (2)

Stacking Green House, Vo Trong Nghia, Daisuke Sanuki, Shunri Nishizawa, Saigon, Vietnam (3)

Stacking Green House, Vo Trong Nghia, Daisuke Sanuki, Shunri Nishizawa, Saigon, Vietnam (4)

Stacking Green House, Vo Trong Nghia, Daisuke Sanuki, Shunri Nishizawa, Saigon, Vietnam (5)

Stacking Green House, Vo Trong Nghia, Daisuke Sanuki, Shunri Nishizawa, Saigon, Vietnam (6)

1 of 2