JustK House By Amunt Architekten, Germany

JustK House By Amunt Architekten, Germany

JustK House By Amunt Architekten Martenson und Nagel Theissen, Tubingen, Germany

Project: JustK House
Architects: Amunt Architekten Martenson und Nagel Theissen (Bjorn Martenson, Sonja Nagel, Jan Theissen)
Location: Tubingen, Germany
Photographer: Brigida Gonzalez

Amunt Architekten Martenson und Nagel Theissen, Tubingen, Germany. Photographer: Brigida Gonzalez

JustK House By Amunt Architekten Martenson und Nagel Theissen, Tubingen, Germany. Photographer: Brigida Gonzalez